Na temelju članka 39. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 82/22) i članka 8. Pravilnika o radu, ravnateljica Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust od 8. veljače 2019.g., dana 16. studenog 2023. donijela je

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika / voditelja kulturnih i obrazovnih programa (KLASA: 1/10/23-11/0587, UR. BROJ: 001-01-23-11-0587).

Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, Vojnovićeva 15, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto STRUČNI SURADNIK / VODITELJ KULTURNIH I OBRAZOVNIH PROGRAMA (m/ž), 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

Mjesto rada: ZAGREB

 Broj traženih radnika: 1 izvršitelj

 Vrsta zaposlenja: Na neodređeno

 Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

 Način rada: 1 smjena

 Smještaj: Nema smještaja

 Naknada za prijevoz: U cijelosti (za Grad Zagreb), 80% stvarnih troškova (za međumjesni javni prijevoz)

 Natječaj vrijedi od: 17.11.2023.

 Natječaj vrijedi do: 24.11.2023.

 Uvjeti za radno mjesto su:

 

Probni rad: 6 mjeseci

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

  1. vlastoručno potpisani životopis,
  2. presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  3. elektronički zapis o radno-pravnom status, odnosno dokaz o radnom iskustvu, u preslici (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i drugi dokazi – ne starije od 3 mjeseca),
  4. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili indeks u preslici),
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), u preslici.

 

Na ovom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Nepotpunom prijavom smatra se ona koja ne sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

 

Prijave na natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno na adresu:

CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST, Vojnovićeva 15, 10 000 Zagreb

s naznakom „NATJEČAJ ZA radno mjesto STRUČNI SURADNIK – VODITELJ KULTURNIH I OBRAZOVNIH PROGRAMA (m/ž) – NE OTVARAJ“

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od objave natječaja.

Navedeni natječaj bit će objavljen na mrežnim stranicama Centra za promicanje tolerancije i očuvanje na holokaust www.centartolerancije.hr, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr, te u Narodnim novinama d.d.

Natječaj je otvoren od 17.11.2023. do 24.11.2023. godine.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15).

 

Nataša Popović, ravnateljica

17. studeni 2023. godine

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *