Na temelju članaka 38. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 3. i članka 5. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine br. 96/01 i 98/19) i članka 10. Statuta Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust od 6. lipnja 2017., Natječajno povjerenstvo, na temelju Odluke od 1. prosinca 2021., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust

Za ravnatelja/icu Centra može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe obaju spolova, a izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradska skupština Grada Zagreba.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem Centra.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku te ju je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

–  životopis s opisom dosadašnjeg rada,

–  dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik),

–  dokaz o radnom iskustvu u djelatnostima kulture (elektronički zapis ili potvrda o podacima  evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji od 3 mjeseca ili drugi odgovarajući dokaz),

–  dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslik potvrde škole stranih jezika, preslik indeksa i slično),

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj niti će biti pozvana na dopunu.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objave natječaja u Jutarnjem listu i Narodnim novinama te na mrežnim stranicama Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici na adresu: Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust – Natječajno povjerenstvo, Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj, Vojnovićeva 15, Zagreb.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust https://centartolerancije.hr/, sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15).

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust kao voditelj obrade podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *