Na temelju članka 8. Pravilnika o radu

Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust,

Vojnovićeva 15, 10000 Zagreb,

Centar raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto Tajnik ustanove (m/ž)

1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto Tajnik/ca ustanove su:

SSS; sveučilišni ili stručni prvostupnik; magistar struke ili stručni specijalist društvenog ili humanističkog smjera

2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

poznavanje jednog stranog jezika

aktivno poznavanje rada na računalu

organizacijske i komunikacijske sposobnosti

odlične organizacijske sposobnosti, orijentiranost na rezultate

sposobnost timskog i individualnog rada

visoki stupanj odgovornosti, samostalnosti i inicijative u radu, proaktivan pristup rješavanju problema

probni rad: 2 mjeseca SSS, 4 mjeseca prvostupnik, 6 mjeseci magistar/specijalist

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

ovjerenu presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi,

elektronički zapis o radno-pravnom status, odnosno dokaz o radnom iskustvu, u preslici

dokaz o poznavanju jednog stranog jezika, u preslici,

uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), u preslici.

Na ovom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti u izvorniku sve isprave propisane posebnim zakonom, kojim to svoje pravo dokazuje, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.

Prijave na natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno na adresu:

Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust,

Vojnovićeva 15, 10000 Zagreb

s naznakom «ZA NATJEČAJ TAJNIK USTANOVE (m/ž) – NE OTVARAJ»

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Natječaj je otvoren od 9. ožujka 2018. do 16. ožujka 2018.

Nataša Popović, ravnateljica

KLASA: 1/10/18-03/0019
UR. BROJ: 001-01-02-03-0019x

Zagreb, 9. ožujka 2018. godine

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *