Na temelju članka 8. Pravilnika o radu

Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust,

Vojnovićeva 15, 10000 Zagreb,

Centar raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto Tajnik ustanove (m/ž)

1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto Tajnik/ca ustanove su:

· SSS; sveučilišni ili stručni prvostupnik; magistar struke ili stručni specijalist društvenog ili humanističkog smjera

· 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

· poznavanje jednog stranog jezika

· aktivno poznavanje rada na računalu

· organizacijske i komunikacijske sposobnosti

· odlične organizacijske sposobnosti, orijentiranost na rezultate

· sposobnost timskog i individualnog rada

· visoki stupanj odgovornosti, samostalnosti i inicijative u radu, proaktivan pristup rješavanju problema

· probni rad: 2 mjeseca SSS, 4 mjeseca prvostupnik, 6 mjeseci magistar/specijalist

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

· ovjerenu presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi,

· elektronički zapis o radno-pravnom status, odnosno dokaz o radnom iskustvu, u preslici

· dokaz o poznavanju jednog stranog jezika, u preslici,

· uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), u preslici.

Na ovom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti u izvorniku sve isprave propisane posebnim zakonom, kojim to svoje pravo dokazuje, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.

Prijave na natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno na adresu:

Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust,

Vojnovićeva 15, 10000 Zagreb

s naznakom «ZA NATJEČAJ TAJNIK USTANOVE (m/ž) – NE OTVARAJ»

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Natječaj je otvoren od 15. siječnja 2019. do 23. siječnja 2019.

Nataša Popović, ravnateljica

KLASA: 1/10/19-1/0005
UR. BROJ: 001-01-19-1-0005

Zagreb, 14. siječanj 2019. godine

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *