Na temelju članka 8. Pravilnika o radu

Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust,

Vojnovićeva 15, 10000 Zagreb,

Centar raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK (m/ž)

1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK/ca ustanove su:

magistar struke ili stručni specijalist društvenog ili humanističkog smjera ili iz područja umjetnosti

5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u struci

poznavanje jednog stranog jezika

razvijena komunikativnost i organizacijske sposobnosti

sposobnost timskog i individualnog rada

visoki stupanj odgovornosti, samostalnosti i inicijative u radu, pro aktivan pristup rješavanju problema

sposobnost rada u stresnim situacijama i prema rokovima

aktivno poznavanje rada na računalu

Probni rad: 6 mjeseci

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

ovjerenu presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi,

elektronički zapis o radno-pravnom status, odnosno dokaz o radnom iskustvu, u preslici

dokaz o poznavanju jednog stranog jezika, u preslici,

uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), u preslici.

Na ovom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti u izvorniku sve isprave propisane posebnim zakonom, kojim to svoje pravo dokazuje, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.

Prijave na natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno na adresu:

Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust,

Vojnovićeva 15, 10000 Zagreb

s naznakom «ZA NATJEČAJ, VIŠI STRUČNI SURADNIK (m/ž) – NE OTVARAJ»

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Natječaj je otvoren od 27.3.2018. do 4.4.2018.

Nataša Popović, ravnateljica

KLASA: 1/10/18-03/0022
UR. BROJ: 001-01-18-03-0022

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *